Wniosek o wydanie "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej"

Aby otrzymać "Nieporęcką Kartę Komunikacyjną" należy:

 1. Bezbłędnie wypełnić poniższy wniosek.

 2. Wysłać go do Urzędu Gminy Nieporęt - kliknąć przycisk "WYŚLIJ WNIOSEK" na dole strony.

 3. Przyjść do Urzędu Gminy Nieporęt do Punktu Obsługi "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" z następującymi dokumentami:

  • pierwszą stroną PIT-u za rok poprzedni,

  • potwierdzeniem złożenia PIT-u (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

  • dowodem osobistym lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  Dokumenty wymagane do wyrobienia „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej” dla osób uczących się (nie posiadających PIT-u za rok poprzedni):

  • pierwszą stroną PIT-u/ów za rok poprzedni obojga rodziców (rozliczających się w US w Legionowie i mieszkających na terenie gminy Nieporęt),

  • potwierdzeniem złożenia PIT-u/ów (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

  • ważną legitymacją szkolną/studencką,

  • dowodem osobistym rodzica lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  UWAGA: Dzieci/studenci nie rozliczający podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni do wyrobienia „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej” przychodzą min. z jednym z rodziców.

 4. Karta (po sprawdzeniu uprawnień) zostanie wydana "od ręki".

Punkt Obsługi "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" czynny jest w poniedziałki w godz. 800 – 1800 i od wtorku do piątku w godz. 800 – 1600.

Pytania i pomoc w wypełnieniu wniosku o uzyskanie "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" można uzyskać pod numerem infolinii: 22 767 04 38 (opłata zgodnie ze stawką operatora).

Dane wnioskodawcy

/ / (d/m/r)

Adres zamieszkania:

Kod weryfikacyjny:

Captcha Odśwież

Wniosek o wydanie "Nieporęckiej Karty Komunikacyjne" dla uczącego się dziecka

Tak, chcę złożyć wniosek o wydanie "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" dla mojego uczącego się dziecka

Dane dziecka - Wypełnij tylko jeśli składasz wniosek o "Nieporęcką Kartę Komunikacyjną" dla swojego uczącego się dziecka.

/ / (d/m/r)

Adres zamieszkania dziecka:

DANE OSOBOWE DZIECKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Wójta Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, w celach opisanych we wniosku.

Zgody

ZGODA I OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, ze wskazaniem Gminy Nieporęt jako miejsca zamieszkania.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. W przypadku podania nieprawdziwych informacji zobowiązuję się do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uzyskanych świadczeń.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu wydawania "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Wójta Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, w celu wydania i utrzymania ważności „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej”.

Wyrażam zgodę na pobranie mojego wizerunku (zdjęcie) w celu wyrobienia i utrzymania ważności „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej” przez Wójta Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt: kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marek Rozum, iod@nieporet.pl;

 • moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrobienia i utrzymania ważności „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

 • moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom;

 • moje dane mogą zostać przekazane Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa w celach reklamacyjnych, przekodowania kwoty na nową kartę lub zagubienia ww. karty;

 • moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 • moje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 • mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 • mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 • podanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, pesel) jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej”;

 • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.