Wniosek o wydanie "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej"

Aby otrzymać "Nieporęcką Kartę Komunikacyjną" należy:

 1. Bezbłędnie wypełnić poniższy wniosek.

 2. Wysłać go do Urzędu Gminy Nieporęt - kliknąć przycisk "WYŚLIJ WNIOSEK" na dole strony.

 3. Przyjść do Urzędu Gminy Nieporęt do Punktu Obsługi "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" z następującymi dokumentami:

  • pierwszą stroną PIT-u za rok poprzedni,

  • potwierdzeniem złożenia PIT-u (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

  • dowodem osobistym lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  Dokumenty wymagane do wyrobienia „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej” dla osób uczących się (nie posiadających PIT-u za rok poprzedni):

  • pierwszą stroną PIT-u/ów za rok poprzedni obojga rodziców (rozliczających się w US w Legionowie i mieszkających na terenie gminy Nieporęt),

  • potwierdzeniem złożenia PIT-u/ów (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

  • ważną legitymacją szkolną/studencką,

  • dowodem osobistym rodzica lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  UWAGA: Dzieci/studenci nie rozliczający podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni do wyrobienia „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej” przychodzą min. z jednym z rodziców.

 4. Karta (po sprawdzeniu uprawnień) zostanie wydana "od ręki".

Punkt Obsługi "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" czynny jest w poniedziałki w godz. 800 – 1800 i od wtorku do piątku w godz. 800 – 1600.

Pytania i pomoc w wypełnieniu wniosku o uzyskanie "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" można uzyskać pod numerem infolinii: 22 767 04 38 (opłata zgodnie ze stawką operatora).

Dane wnioskodawcy

/ / (d/m/r)

Adres zamieszkania:

Kod weryfikacyjny:

Captcha Odśwież

Wniosek o wydanie "Nieporęckiej Karty Komunikacyjne" dla uczącego się dziecka

Tak, chcę złożyć wniosek o wydanie "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" dla mojego uczącego się dziecka

Dane dziecka - Wypełnij tylko jeśli składasz wniosek o "Nieporęcką Kartę Komunikacyjną" dla swojego uczącego się dziecka.

/ / (d/m/r)

Adres zamieszkania dziecka:

DANE OSOBOWE DZIECKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Wójta Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, w celach opisanych we wniosku.

Zgody

ZGODA I OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, ze wskazaniem Gminy Nieporęt jako miejsca zamieszkania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, w celach opisanych we wniosku.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. W przypadku podania nieprawdziwych informacji zobowiązuję się do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uzyskanych świadczeń.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu wydawania "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej".

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

 1. dane osobowe zawarte we wniosku, w tym dotyczące zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt i numeru PESEL (w przypadku obcokrajowców - numer NIP wraz z datą urodzenia), będą przetwarzane przez Wójta Gminy Nieporęt w celu weryfikacji uprawnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Nieporęt oraz w celu wydania "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej". Dane osobowe zawarte we wniosku w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL (w przypadku obcokrajowców - numer NIP wraz z datą urodzenia) będą przetwarzane przez Wójta Gminy Nieporęt w celu umożliwienia identyfikacji wnioskodawcy.

 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wyrobienia "Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej" oraz uzyskania stosownych uprawnień z tym związanych. Administratorem danych osobowych jest Wójta Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt. Dane osobowe mogą być przekazywane Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa w celach windykacyjnych i reklamacyjnych.